Rammeverk

Fotball glede

INNLEDNING 
 • Rammeplanen skal gi retning for innhold og organisering av KFA. 
 • KFAs overordnede mål er å støtte opp om den enkelte deltakers sportslige og sosiale utvikling. KFA skal være preget av struktur og forutsigbarhet og det forutsetter en ukeplan for aktiviteter som er kjent og tilgjengelig for deltakere og foresatte. 
 • KFA kjennetegnes ved: 
 • At deltakerne får et sunt og næringsrikt måltid når de kommer. 
 • Et godt leksetilbud. 
 • Et solid sportslig opplegg knyttet til KFUMs sportslige plan. 
 • Kompetente ansatte både sportslig og faglig. 
 • At hver enkelt deltaker skal bli sett og møtt ut i fra deres behov. 
 • En forankring i KFUMs verdier og holdninger. 
 • KFA skal preges av tydelige regler og grenser for atferd, samspill og aktiviteter. Dette krever et ansvarsbevisst personale som viser respekt, er nærværende og engasjerte i den enkelte deltakers helhetlige utvikling og trivsel. 
 • KFA skal gi omsorg gjennom å skape trygghet, trivsel, toleranse og tilhørighet for alle deltakere i ordningen. God omsorg styrker deltakerens forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre. 
MÅL OG INNHOLD
 • Mål og innhold er strukturert rundt følgende 4 målområder: 
 • Fotball 
 • Andre aktiviteter 
 • Mat og helse 
 • Lekser 
Målområde 1: Fotball
 • KFA har fokus på deltakerens sportslige utvikling. Gjennom gode anlegg og kompetente trenere skal deltaker få presentert et opplegg som har tydelig forankring i KFUMs sportslige plan. 
 • Deltaker skal oppleve sportslig utvikling og tilpassede utfordringer. Deltakerne vil bli inndelt i forskjellige aldergrupper, men vil også gis muligheter for hospiteringer dersom deltakeren ønsker/trenger større utfordringer. 
Mål:
 • Å utvikle den enkelte spiller til å bli best mulig ut i fra sine forutsetninger 
 • Motivere deltakerne til lystbetont trening og egentrening 
Målområde 2: Andre aktiviteter
 • KFA ønsker å ha en dag i uka med alternativ aktivitet. Variert trening kan virke motiverende ved at tilbudet ikke blir for ensformig, og KFA mener også at god alternativ trening vil være relevant for utvikling av fotballspillere 
Mål:
 • Skape sosial og motorisk utvikling gjennom varierte og morsomme aktiviteter 

Målområde 3: Mat og helse

 • Måltidet i seg selv handler om mer enn å bli mett. Måltidet er viktig for deltakerens fysiske og sosiale velvære, og det skal bidra til at deltakerne får energi til å holde aktivitetsnivået ut dagen. Måltidet er en viktig arena for læring av sosiale ferdigheter, slik som gode måltidsvaner og skikker 
Mål:
 • elevene skal få kunnskap om måltidsvaner og skikker 
 • måltider fører til at elevene får fornyet energinivået slik at de blir i stand til aktiv deltakelse i samspill og aktiviteter 
Målområde 4: Lekser
 • KFA skal ha et tilbud om lekselesing og leksehjelp da dette er en obligatorisk del av akademiet. 
 • Leksehjelpen må gis i egnede lokaler og med kvalifisert personale. Gjennom tilbudet kan deltakerne få hjelp og veiledning med leksene i alle skolefag. Det er viktig at deltakerne opplever at de får den hjelpen de trenger. 
Mål:
 • Gjennom leksehjelpstilbudet skal deltakerne gis mulighet for faglig utvikling og progresjon.