Reglement‎ > ‎

Ordensreglement


ORDENSREGLEMENT FOR KFA 
Regler og konsekvenser ved regelbrudd


1 Regler for orden og oppførsel:
KFA skal gi deltakerne de beste muligheter for idrettsglede og utvikling. Det er derfor viktig at deltakerne bidrar til å skape et godt miljø for både barn og ledere på akademiet gjennom å følge vanlige regler i samfunnet for hvordan man oppfører seg.

Deltakerne på akademiet skal

a) ikke bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestenging 

b) vise hensyn og respekt for andre

c) holde arbeidsro under leksehjelpen og følge reglene som gjelder under matservering.

d) unngå unødvendig bruk av mobiltelefon, Ipod/MP3 og lignende.

e) ha tillatelse fra leder for å fotografere og ta lydopptak i akademitiden.

f) holde orden og ta vare på alt som tilhører akademiet, inne og ute

g) ikke ta med gjenstander som kan skade personer, bygning eller inventar på akademiet

h) ikke forlate akademiets område uten tillatelse


2 Konsekvenser ved regelbrudd - sanksjoner
Alle konsekvenser ved regelbrudd skal være av en slik art at deltakerne forstår hvilke regler som er brutt og hvorfor akademiet må reagere på dette. Deltakeren skal, hvis det er mulig, få anledning til å gjøre opp for seg.

Ved regelbrudd kan akademiet:

a) gi muntlig/skriftlig advarsel

b) kontakte hjemmet og involvere foresatte

c) gi pålegg om oppgaver for å rette opp skade som er påført akademiets eiendom eller

eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging og lignende)

d) kreve tilstedeværelse på akademiet før eller etter akademitid i forbindelse med samtaler

og/eller for å utføre pålagte oppgaver

e) beslaglegge ulovlige gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre

f) vise bort fra treningsøkt inntil 1 klokketime etter leders avgjørelse (akademiet har som

ellers ansvar for nødvendig tilsyn med deltakeren) 

 

3 Skade/hærverk
Ved skade eller hærverk på akademiets bygninger og/eller eiendeler kan deltakeren i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter dette reglementet, også bli erstatningsansvarlig

(skadeerstatningslovens § 1-1) Foresatte kan bli erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr. 5.000.

Deltakeren kan gis anledning til å utbedre skadene selv dersom dette anses hensiktsmessig. 

4 Straffbare forhold
Straffbare forhold meldes til politiet.

Alle henvendelser som gjelder ordensreglementet skal gå til KFA v/Christoffer Dahl eller Erik Lundanes Jonvik.